آدرس: فارس-نورآباد ممسني بلوار خليج فارس نرسيده به چشمه آب گرم گچگران – کدپستی: ۷۳۵۱۹۸۵۸۹۹

واحد فروش: ۰۷۱۴۲۵۴۴۱۳۱

تعميرگاه و پذيرش: ۰۷۱۴۲۵۴۵۱۰۳

انبار: ۰۷۱۴۲۵۴۵۱۰۳

کانال اطلاع رسانی نمایندگی کرمان خودرو ممسنی خورشیدیان